Invånarna är nöjda med äldreomsorgen

Älvdalens kommun har tillsammans 274 andra kommuner deltagit i medborgarundersökningen 2021 som utfördes av Statistiska centralbyrån, SCB. Glädjande är att invånare i Älvdalen är mycket nöjda med äldreomsorg där 79 procent är positiva jämfört med 58 procent i riket.

Graf med staplar som visar andel personer som är positiva med förskola, grundskola och äldreomsorg i Älvdalen, riket och Dalarna

Graf från SCB som visar andel personer som är positiva med förskola, grundskola och äldreomsorg i Älvdalen, riket och Dalarna

Enkäten skickades ut till 1 000 slumpvis utvalda personer över 18 år som är folkbokförda i Älvdalen, av dessa svarade 343 (34 procent) via antingen internet eller post.

Syftet med medborgarundersökningen är att ge en bild om hur kommunens invånare ser på sin kommun. Det ger en möjlighet för våra invånare att tycka till om kommunen. Tack vare att flera kommuner deltar och undersökningen görs årligen finns goda möjligheter till jämförelser.

Enkäten har 13 olika delområden samt en om kommunen som helhet, delområdena avser sådant som skola och omsorg, samhällsservice, trygghet, kultur och idrott med mera.

Inom 3 av 13 delområden är de boende i Älvdalen nöjdare än rikssnittet, framför allt avser det skola och omsorg där andelen som är positiva till hur verksamheten bedrivs är 79 procent jämfört med 71 procent i riket.

Glädjande är att invånare i Älvdalen är mycket nöjda med äldreomsorg där 79 procent är positiva jämfört med 58 procent i riket. Av de 162 kommuner där resultat finns för denna fråga så är det endast 16 kommuner där invånarna är nöjdare med äldreomsorgen än de boende i Älvdalen.

Det känns otroligt kul att det är så många som är nöjda med vårt arbete inom äldreomsorgen. Det är våra medarbetare, vikarier och timanställdas förtjänst som alla gör ett fantastiskt jobb, säger Elisabeth Fransson som är förvaltningschef för vård och omsorgsförvaltningen i Älvdalens kommun.

Elisabeth slutar sin anställning till hösten och lämnar över förvaltningsansvaret till Mikko Talala som blir ny förvaltningschef för Vård och omsorgsförvaltningen.

Det känns extra bra att lämna över en verksamhet med så stor kundnöjdhet och med så engagerade medarbetare till vår nya förvaltningschef, meddelar Elisabeth.

Boende i Älvdalen har också en högre nivå av trygghet då bland annat oron för att utsättas för brott är klart lägre än i riket.

Utvecklingsmöjlighet för kommun finns framför allt inom kulturområdet och kring mötesplatser där våra invånare bland annat saknar lekplatser och platser att träffas på.

Som helhet är invånarna i Älvdalen ungefär lika nöjda (61 procent är nöjda) med sin kommun som riket (64 procent är nöjda).

Senast uppdaterad: 14 juli 2022