Ny gång- och cykelväg ökar tryggheten

Kommunen har beviljats medfinansiering från Trafikverket för att bygga gång- och cykelväg från busstationen in till Älvdalens centrum.

En skiss visar en ny sträckning för en gång- och cykelväg från Älvdalens busstation in till centrum

Ungefär så här kommer det se ut då gång- och cykelvägen från busstationen in till Älvdalens centrum är klar.

Gång- och cykelvägen, som ska byggas på den gamla banvallen, beslutades i en detaljplan 2009. År 2015 anlades den södra delen från busstationen med beläggning, belysning och bänkar.

Med hjälp av medfinansiering från Trafikverket byggs nu den norra delen in mot centrum.

Den här åtgärden förbättrar möjligheten till hållbara transporter genom såväl gång- och cykeltrafik som kollektivtrafik, säger Mattias Graaf, planarkitekt på Älvdalens kommun.

Mattias fortsätter:

Gång- och cykelvägen bidrar också till att höja tryggheten vid stationsområdet genom gatubelysning som lyser upp i mörkret. Fler människor kommer också att röra sig i området.

Byggnationen börjar nu i oktober och beräknas vara klar under försommaren 2021.

Senast uppdaterad: 30 september 2020