Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Vilket stöd finns det?

Skolor ska ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven. Alla elever ska få ledning och stimulans. Vissa elever behöver extra anpassningar. En del behöver dessutom särskilt stöd.

Elever har rätt till stöd

Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. De som lätt når de lägsta kunskapskraven ska också stimuleras för att nå längre.

Om en elev däremot riskerar att inte nå kunskapskraven, ska han eller hon snabbt få stöd i form av extra anpassningar.

Innan en elev får stöd måste skolan först se över sina pedagogiska metoder och hur de fördelar befintliga resurser. Man måste också titta på hur den aktuella elevgruppen fungerar.

Extra anpassningar

Om skolan sett över organisationen runt eleven och märker att det inte räcker ska extra anpassningar göras. Det är mindre stödinsatser som oftast kan ske inom ramarna för den vanliga undervisningen.

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven trots de extra anpassningarna ska det utredas om eleven behöver särskilt stöd. Det är rektorn som ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt.

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär, som lärare och övrig skolpersonal vanligtvis inte kan göra inom ramarna för den vanliga undervisningen. Rektorn beslutar om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det finns situationer där särskilt stöd behövs omgående, utan att man först sätter in extra anpassningar.

Om en elev har svårigheter i sin skolsituation, och till exempel ofta kommer för sent till lektionerna, ska man också ta reda på om eleven kan behöva särskilt stöd. Om en utredning visar att elevens svårigheter leder till att han eller hon riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan också utarbeta ett åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas.

Samma regler för alla skolor

Skollagens bestämmelser om barns och elevers rätt till utveckling och särskilt stöd gäller för såväl statliga och kommunala som fristående skolor.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197