Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Avgifter och regler

Den avgift du betalar för skolbarnomsorgen bestäms av din inkomst. Taxa för skolbarnomsorg gäller från och med höstterminens start det år ditt barn börjar i förskoleklass.

Om ditt barn går i förskoleklass som 5-åring, i stället för som i vanliga fall som 6-åring, betalar du vanlig förskoletaxa.

Hur räknar vi ut avgiften?

Avgiftens storlek beror på hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med 12. Även inkomster från andra länder räknas, oavsett i vilket land de beskattas.

Inkomsttaket för 2019 är 47 490 kr/månad. Det är bara inkomster som du betalar skatt på som ska räknas med.

Läs mer på Skolverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Avgifter i fritidshem
Antal barn Avgift
Barn 1 2 % av inkomsten, dock högst 950 kr/månad
Barn 2 1 % av inkomsten, dock högst 475 kr/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, dock högst 475 kr/månad


Barn 1 är det yngsta placerade barnet. Barn 2 det näst yngsta och så vidare.

Betalningsansvar för barnomsorgsplats under sommaren

Den vårdnadshavare som säger upp sitt barns barnomsorgsplats med sista vistelsedag under perioden juni-augusti befrias inte för betalningsansvar under sommarmånaderna om barnet återkommer till förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg före den 15 september samma år. (Gäller från och med 2018 enligt beslut i Kommunstyrelsen 2018-01-09)

Hushåll

Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes/hens inkomst räknas med.

Barn som bor på samma adress räknas som syskon när avgiften beräknas, om samma person står som fakturamottagare för alla placeringar.

Syskonrabatt

Om du har flera barn placerade betalar du avgift bara för de tre yngsta barnen och full avgift bara för det allra yngsta. De andra barnen får syskonrabatt.

Fakturan

Barnomsorgsavgift tas ut för 12 månader per år. Fakturan för exempelvis april skickas omkring den 10 mars och ska vara betald 31 mars. Avgiften för barnomsorgen betalas i förskott.

Du får en faktura även om barnet inte har använt sin plats i skolbarnomsorgen. Du måste säga upp platsen för att slippa avgift

Inkomstuppgift

Du lämnar en inkomstuppgift när barnet börjar i skolbarnomsorgen. Du ska också lämna en inkomstuppgift när din inkomst förändras. Förändringen ska dock vara för mer än en månad.

Om dina inkomster förändras ofta, till exempel för att du inte har något fast arbete, kan du beräkna din genomsnittliga inkomst för några månader i taget.

Lämna inkomstuppgift via webben (öppnas i nytt fönster)

Vi gör årligen stickprov för att kontrollera din och andras redovisade inkomst mot Skatteverket. Om det vid en sådan kontroll visar sig att din avgiftsgrundande inkomst varit högre än vad du uppgett görs en efterdebitering. Om det i stället visar sig att du betalat för mycket gör vi en återbetalning.

Regler om kontroll av inkomstuppgifter för barnomsorg (öppnas i nytt fönster)

Växelvis boende och delad plats

Om ni som föräldrar har gemensam vårdnad, delar ni på platsen om båda har behov av skolbarnomsorg.

Ni får då varsin räkning som beräknas på vars och ens inkomst. Båda vårdnadshavarna ska lämna schema med tider för placeringen. Er sammanlagda avgift är inte högre än maxtaxan för en plats.

Anmälan om delad plats görs på särskild blankett som skickas till adressen på blanketten.

Ansökan om delad faktura för plats inom barnomsorg och skolbarnomsorg (öppnas i nytt fönster)

Om någon av er säger upp sin del av barnets plats är platsen inte längre delad och avgiften beräknas utifrån den vanliga taxan.

Avgiftsreducering

Barn i behov av särskilt stöd
Barn som har ett fysiskt eller psykiskt handikapp eller av andra skäl behöver stöd för sin utveckling har rätt till avgiftsfri fritidshemsverksamhet i 8 timmar/vecka under hela året. Om ditt barn är på fritids fler än dessa åtta timmar reduceras avgiften med 3/8.

Komplettering till ansökan barnomsorg för barn som behöver särskilt stöd (öppnas i nytt fönster)

Sjukdom
Om ditt barn har varit sjuk i minst 30 sammanhängande dagar behöver du inte betala någon avgift för perioden. Du måste då ha ett läkarintyg.

Ansökan om avgiftsbefrielse för sjukt barn i barnomsorg (öppnas i nytt fönster)

Plats under skollov

Om ditt barn har så kallad skollovsplats och bara är på fritidshemmet under loven är avgiften per termin en månadsavgift enligt skolbarnsomsorgtaxan. Ansökan för skollovsplats görs på särskild blankett.

Arbetssökande

Arbetssökande som har arbete kortare perioder eller enstaka dagar kan välja att ha placering i skolbarnsomsorgen. Du har rätt att använda platsen de dagar du arbetar. Avgiften påverkas inte, eftersom taxan är oberoende av tidsaspekten.

Obetalda barnomsorgsavgifter

Om avgiften inte betalas kommer barnet att stängas av från sin plats.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197