Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Avgifter

Den avgift du betalar för barnomsorgen bestäms av din inkomst.

Hur räknar vi ut avgiften?

Avgiftens storlek beror på hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med 12. Även inkomster från andra länder räknas, oavsett i vilket land de beskattas.Det är bara inkomster som du betalar skatt på som ska räknas med.

Inkomsttaket för maxtaxa 2019 är 47 490 kr/månad.

Läs mer på Skolverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Avgifter i förskola och familjedaghem
Antal barn Avgift
Barn 1 3 % av inkomsten, dock högst 1 425 kr/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, dock högst 950 kr/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, dock högst 475 kr/månad
Barn 4 Ingen avgift


Barn 1 är det yngsta placerade barnet. Barn 2 det näst yngsta och så vidare.

Barn i åldern 3-5 år, som är inskrivna i barnomsorgen och omfattas av "allmän förskola", får en lägre avgift. Avgiften reduceras med 3/8. Den lägre avgiften gäller under den del av året som den allmänna förskolan pågår. Det gäller även barn som är placerade i annan pedagogisk verksamhet, till exempel familjedaghem.

Betalningsansvar för barnomsorgsplats under sommaren

Den vårdnadshavare som säger upp sitt barns barnomsorgsplats med sista vistelsedag under perioden juni-augusti befrias inte för betalningsansvar under sommarmånaderna om barnet återkommer till förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg före den 15 september samma år. (Gäller från och med 2018 enligt beslut i Kommunstyrelsen 2018-01-09)

Hushåll

Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes/hens inkomst räknas med.

Barn som bor på samma adress räknas som syskon när avgiften beräknas, om samma person står som fakturamottagare för alla placeringar.

Fakturan

Barnomsorgsavgift tas ut för 12 månader per år. Fakturan för exempelvis april skickas omkring den 10 mars och ska vara betald 31 mars. Avgiften för barnomsorgen betalas i förskott.

Du får en faktura även om barnet inte har använt sin plats i barnomsorgen. Du måste säga upp platsen för att slippa avgift

Inkomstuppgift

Du lämnar en inkomstuppgift när barnet börjar i barnomsorgen. Du ska också lämna en inkomstuppgift när din inkomst förändras. Förändringen ska dock vara för mer än en månad.

Om dina inkomster förändras ofta, till exempel för att du inte har något fast arbete, kan du beräkna din genomsnittliga inkomst för några månader i taget.

Lämna inkomstuppgift via webben (öppnas i nytt fönster)

Vi gör årligen stickprov för att kontrollera din och andras redovisade inkomst mot Skatteverket. Om det vid en sådan kontroll visar sig att din avgiftsgrundande inkomst varit högre än vad du uppgett görs en efterdebitering. Om det i stället visar sig att du betalat för mycket gör vi en återbetalning.

Regler om kontroll av inkomstuppgifter för barnomsorg (öppnas i nytt fönster)

Växelvis boende och delad plats

Om ni som föräldrar har gemensam vårdnad, delar ni på platsen om båda har behov av barnomsorg.

Ni får då varsin räkning som beräknas på vars och ens inkomst. Båda vårdnadshavarna ska lämna schema med tider för placeringen. Er sammanlagda avgift är inte högre än maxtaxan för en plats.

Anmälan om delad plats görs på särskild blankett som skickas till adressen på blanketten.

Ansökan om delad faktura för plats inom barnomsorg och skolbarnomsorg (öppnas i nytt fönster)

Om någon av er säger upp sin del av barnets plats är platsen inte längre delad.

Avgiftsreducering

Allmän förskola
På hösten det år barnet blir tre år börjar den allmänna förskolan. Denna är avgiftsfri i 525 timmar per år vilket motsvarar ungefär 15 timmar/vecka under skolans terminer.

Om ditt barn bara har 15 timmar/vecka betalar du ingen avgift alls under september-maj fram till dess att barnet börjar i skolan.

Om barnet har mer än 15 timmar/vecka betalar du en reducerad avgift. Över jul och under sommaren (ungefär juni-augusti) betalar du avgift för vanlig förskoleverksamhet. Vilka tidsperioder som gäller för allmän förskola bestäms varje läsår.

Fastställd tidsperiod för allmän förskola år 2017/2018:

  • HT 2017, 4/9–22/12
  • VT 2018, 8/1–12/6
  • Lov: v. 9, v. 14, 30/4 och 11/5 2018

Barn i behov av särskilt stöd
Barn som har ett fysiskt eller psykiskt handikapp eller av andra skäl behöver stöd för sin utveckling har rätt till avgiftsfri förskoleverksamhet i 15 timmar/vecka under hela året.

Sjukdom
Om ditt barn har varit sjuk i minst 30 sammanhängande dagar behöver du inte betala någon avgift för perioden. Du måste då ha ett läkarintyg.

Ansökan om avgiftsbefrielse för sjukt barn i barnomsorg (öppnas i nytt fönster)

Obetalda barnomsorgsavgifter

Om avgiften inte betalas kommer barnet att stängas av från sin plats.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197