Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Lokala föreskrifter om campingförbud i Älvdalens kommun

Lokala föreskrifter om campingförbud i Älvdalens kommun
 
Anledningen är att den oorganiserade campingen ökat längs vattendragen, vilket orsakat stora påfrestningar på naturen i form av slitage, sop- och latrintömning.

Inledande bestämmelser
Med stöd av Förordningen om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 1998:899, § 40, beslutar kommunfullmäktige om följande lokala föreskrifter om campingförbud.

Älvdalen söder
Älvdalen norr

Broschyr, lägerplatser i Älvdalens kommun, klicka här!

1 §
I enlighet med ovanstående bestämmelser, gäller campingförbud inom följande områden:

Mellan RV 70 och Österdalälven från rastplats Garberg till norra delen av Åsendammen vid Gryvelnäs.

Mellan LV 1027 och Österdalälven från Blybergs kraftverk till Västängsbron.

Mellan LV 1023 och Österdalälven från Västängsbron till RV 70 norr Karlsarvet.

Mellan LV 1015 och Österdalälven från Kuntmått till Åsenbron.

Mellan RV 70 och Österdalälven från Kringelfjorden till Idre.

Området mellan RV 70 och Sörälven, från Idre och ca 2 km västerut till ”tvärkroken”.

Mellan LV 1057 och Storån från Idre till Foskros.

Mellan vägen (nummerlös) och Storån från Foskros till Ängessillret.

Se bifogade kartbilagor.
Älvdalen söder
Älvdalen norr

Förbudet gäller under hela året.

2 §
På följande platser inom ovan nämnda område finns iordningställda lägerplatser där camping är tillåten. På dessa platser finns regler för hur camping skall bedrivas. Se bifogade kartbilagor.
Älvdalen söder
Älvdalen norr


3 §
Registrerade campingplaster i kommunen inom förbudsområdet, berörs inte av detta förbud.

4 §
Tillsyn
Efterlevnaden av förbudet och därtill hörande föreskrifter för iordningställda lägerplatser, görs av särskilt utsedda tillsynsmän.

5 §
Avgift
För i anspråktagande av lägerplatser erläggs campingavgift.

6 §
Information
Information om områdesavgränsningar, regler för användande av lägerplatser, avgifter mm, finns på kommunens hemsida, broschyrer, kartor samt på väg- och informationsskyltar

-----

Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-20, § 10/2006

Bilagor
Bygglovhandlingar med strandskyddsdispenser
Kartor
Älvdalen söder
Älvdalen norr

Lagtexter
Förordning 1998:899, om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, § 40
 

Kontakta oss

På gång. Kolla också kalendern!

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197