Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Avgifter för äldre - och funktionshindrade samt hemsjukvård

Högkostnadsskydd – maxtaxa
Maxtaxa innebär att det finns en övre gräns för hur mycket kommunen får debitera för vård, omsorg och socialt stöd - dvs en högsta avgift för hemtjänst, särskilt boende osv. Den högsta avgiften är 2 089 kronor per månad år 2019. Dessutom garanteras alla ett lägsta förbehållsbelopp för sina levnadskostnader.

Förbehållsbeloppet
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och bostadskostnad. Detta är den summa som var och en anses behöva för att klara sin vardag.
Minimibeloppet regleras av riksdagen och för år 2019 är detta belopp 5 249 kronor per månad för ensamstående och för sammanlevande makar 4 435 kronor per månad.

Inkomstbegreppet
Det som avses är löpande inkomster i form av pensioner, pensionsförsäkringar, inkomst av näringsverksamhet, bostadsbidrag mm samt inkomst av kapital (avkastningan på kapitalet, ej förmögenheten).

Uppgifter om aktuella inkomster och boendekostnader ska vårdtagaren själv lämna/skicka till vård- och omsorgsförvaltningen på särskild blankett "Blankett för beräkning av omsorgsavgift / Inkomstförfrågan" (länk till blanketten finns längst ner på denna sida).

Eventuella förändringar av inkomster och boendekostnader måste vårdtagaren själv meddela till vård- och omsorgsförvaltningen för att rätt avgift ska kunna debiteras.

För att fastställa avgiftens storlek görs en beräkning på respektive person. För sammanlevade makar gäller att inkomsterna läggs samman och därefter fördelas hälften på vardera maken.

Avgiftsberäkning
Beräkningen sker på följande sätt:
Nettoinkomst minus bostadskostnad minus förbehållsbelopp minus individuellt förbehållsbelopp är lika med avgiftsutrymmet.

Avgift per månad för omvårdnad (hemtjänst, boendestöd mm)
2019-01-01 -
 


Nivå 1 -
Nivå 2 -
Nivå 3 -
Nivå 4 -
Nivå 5 -

465 kronor (upp till 1 tim/mån)
930 kronor (upp till 2 tim/mån)
1395 kronor (upp till 3 tim/mån)
1860 kronor (upp till 4 tim/mån)
2089 kronor (över 4,5 tim/mån)

 

 


Trygghetslarm och/eller matdistribution
Avgiften för trygghetslarm och/eller matdistribution debiteras enligt nivå 1 - 465 kr/mån.

Kunden debiteras en installationsavgift på 1325 kr vid nyinstallation av ett trygghetslarm. 

Om kunden förstört eller tappat trygghetslarmet/tillbehör till larmet debiteras kunden 875 kr.

Avgift för färdiglagad mat
Att få färdiglagad mat transporterad till sitt hem är en biståndsprövad service. Den som beviljas en sådan service får matportioner hemkörda en gång/vecka.

Kostnaden är 65 kr/portion (plus hemkörningsavgift enligt nivå 1 – 465 kr/månad).

Dagvård
Dagvården är kostnadsfri men man betalar för maten. Maten kostar 65 kr/portion. 

Särskilt boende
Den som beviljats särskilt boende betalar hyra, matabonnemang, omvårdnadsavgift och en omkostnadsavgift.

Maten kostar 3 850 kr/månad, omkostnadsavgiften är 260 kr/månad och omvårdnadsavgiften är 2 089 kr/månad men kan eventuellt reduceras vid beräkning av förbehållsbelopp.

Hyreskostnaden är beroende av storleken på lägenheten.

Korttidsboende
Den som vistas i korttidsboende en period för rehabilitering, avlastning eller liknande betalar 95 kr/närvarodag. Avgiften kan reduceras beroende på förbehållsbeloppet.

Maten kostar 146 kr/närvarodag.

Man får betala hyra i korttidsboende med 72 kr/närvarodag efter den 15:e närvarodagen i en följd.

Hemsjukvård

  • Barn- och ungdom ej fyllda 20 år: Avgiftsfri vård
  • Besök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast: 180 kr
  • Hjälpmedelsavgift uttas på komplett hjälpmedel inkl tillbehör vid första utlämnandet: 305 kr

Sent avbokat/uteblivet besök, tas ut om patienten inte finns i hemmet enligt avtalad tid: 300 kr + 50 kr för faktureringsavgift.

Maxtaxa hemsjukvård
Avgift för hembesök ingår i kommunens maxtaxan enligt gällande regler.
Övriga kostnader som den enskilde har för hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

 

LSS
Insatser beviljade enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) är avgiftsfria.


Blankett för beräkning av omsorgsavgift (Inkomstförfrågan)

Besvärshänvisning förvaltningsrätten

 

 


Information avgifter (klicka på länk/länkar nedan)

Taxor 2019 (nytt fr o m 2019-01-01)

Taxor 2018 (nytt fr o m 2018-01-01)

Info avgifter 2019

Info avgifter 2018

Kontakta oss:

För mer information om avgifter för äldre- och funktionshindrade är Du välkommen att kontakta Älvdalens kommun 0251-313 00

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197