Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Hjälp enligt SoL (Socialtjänstlagen)

Har du behov av hjälp med till exempel hemtjänst, daglig verksamhet, korttidsboende, särskilt boende, boendestöd eller trygghetslarm, kan du ansöka om hjälp hos socialtjänstens biståndshandläggare.

Dina behov bedöms, beslutas och planeras efter din egen förmåga. Det innebär att det du får hjälp med är sådant som du inte kan göra själv eller få hjälp med på annat sätt. Tanken är att stödet ska hjälpa dig att leva ett så oberoende liv som möjligt.

Din ansökan prövas individuellt. När utredning och bedömning är klar fattas ett formellt beslut. Det är biståndshandläggaren som fattar beslut enligt SoL på delegation av socialnämnden. Utredningen och beslutet skickas sedan hem till dig.

Får du helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Överklagandet skickar du till din biståndshandläggare som vidarebefodrar den till länsrätten.

Insatser enligt SoL kan vara:
- Personlig omvårdnad
- Matsituationen (matdistribution, tillagning av måltider)
- Aktiviteter (promenader, utevistelser)
- Hushållssysslor
- Ärenden
- Serviceinsatser som städ och tvätt
- Möjliggörande av sociala kontakter
- Boendestöd
- Kontaktperson
- Ledsagning


Om biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (SoL)
De grundläggande principer som gäller finns angivna i socialtjänstlagen (SoL). Dessa principer handlar om helhetssyn, frivillighet, det förebyggande perspektivet och att den enskildes egna resurser ska tas tillvara.

Individens delaktighet och egna ansvar ska beaktas. Insatser ska hjälpa den enskilde att uppnå skälig levnadsnivå och utformas så att de stärker den enskildes resurser att leva självständigt.

Då en ansökan om bistånd (insatser) inkommer ska en behovbedömning genomföras. Behovet av insatser bedöms alltid utifrån den individuella situationen. Normaliseringsprincipen ska vara vägledande. Bedömningen ska med andra ord ske utifrån jämförelse med den livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder utan funktionshinder.

Insatserna ska, så långt det är möjligt, utformas med den enskilde. Även anhörigas önskemål ska, med den enskildes samtycke, beaktas. Insatserna ska utformas så att de bidrar till att den enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL
- Har behov
- Kan inte tillgodoses på annat sätt
- Ska underlätta den dagliga livsföringen
- Inte överstiga skälig levnadsnivå

 

Kontakta biståndshandläggarna:

Biståndshandläggare: 0250-265 00
(telefontid varje helgfri vardag kl 08.30-12.00)
 

För ytterligare information klicka i länk nedan:

 Länk till hemsida Norra Dalarnas Myndighetsservice
 


 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197