Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

LEADER Projekt Social Ekonomi i Älvdalen

LEADER Projekt Social Ekonomi i Älvdalen 

 

Nedanstående som  pdf

Rapport 1

Rapport 2

 

Projekttid: 23 mars t o m 31 januari 2010

 

Bakgrund till att projektet startades upp

 

Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten i Idre har daglig verksamhet för personer med psykiska funktionshinder. Med tiden har även personer från socialtjänsten och arbetsförmedlingen placerats där för arbetsprövning och praktik.

 

Särna Kooperativa förening Café 22:an var en nystartad ekonomisk förening för personer med socialmedicinska funktionshinder, en träffpunkt i Särna, även för traktens ungdomar.

 

Båda kooperativen hade var för sig tagit kontakt med Coompanion för att få hjälp med utveckling av verksamheten.

 

Personalen från baspsykiatrin hade kontaktat representanter från kommunen angående behov av daglig verksamhet för personer med psykiskt funktionshinder.

 

Sam Risander från Coompanion såg detta som en större fråga. Tillsammans med kommunchef Bengt Welin anordnades ett möte den 13 februari 2009 för att diskutera social ekonomi och socialt företagande. Representanter från kommunen, försäkringskassan, baspsykiatrin, Glimten, Café:22:an, Salem och idrottsföreningarna i kommunen deltog i mötet.

 

Ett gemensamt Leaderprojekt som en förstudie till ett Socialfondsprojekt söktes.

 

Målet var att:

-          undersöka förutsättningarna för att utveckla ett socialt företagande inom den sociala ekonomin

-          undersöka vilka ekonomiska och sociala kriterier som måste vara uppfyllda

-          undersöka möjliga varor och tjänster på den öppna marknaden

-          undersöka behovet av tjänster hos socialförvaltning, arbetsförmedling och försäkringskassa

 

Projekt ”Social Ekonomi i Älvdalen” och har genomförts som ett projekt i Leader DalÄlvarna och Leader Södra Fjällen.

 

 

Utdrag ur slutrapporter

 

Deltagande organisationer:

Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten i Idre; Särna Kooperativa förening, Café 22:an;

Älvdalens Baptistförsamling Salem; Idrottsalliansen i Älvdalen; Älvdalens kommun;

Arbetsförmedlingen; Coompanion, Kooperativ utveckling Dalarna; Baspsykiatrin i Älvdalen

 

Projektägare:

Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten i Idre 

 

Uppgiftslämnare:

Projektledare Berit Sisell, tfn 070 399 44 07

Föreståndare för Glimten Cecilia Ingegerdsdotter, tfn 0253 203 22

 

Sammanfattning

 

Projektidé

 

Små kooperativ och ideella verksamheter har svårt att svara upp emot centralt ställda krav från berörda myndigheter vid upphandling av offentliga tjänster, samtidigt som de har svårt att nå ut på den privata marknaden.

 

Genom samverkan har dessa organisationer större möjlighet att utveckla ett socialt företagande med uppdrag från såväl den privata marknaden som offentlig sektor.

 

Det nyskapande är att hitta former för att tillgodose olika behov hos den enskilde på en liten ort.

 

 

Nytta av projektet

 

Var och en av de ingående organisationerna har fått tid att belysa sin egen verksamhet, vilket är viktigt inför kommande samarbete.

 

Erfarenheterna från projekttiden visar att det finns stora potentialer för utveckling av verksamheterna var för sig och i samarbete mellan varandra. Ett nödvändigt steg innan ett större nätverk byggs enligt intentionerna i projektet

 

Kontakter har tagits med verksamheter i grannkommunerna.

 

Projektet har bidragit till att det nu finns en början till nätverk mellan föreningar, kooperativ och myndigheter i Älvdalens kommun.

 

Projektet visar att det finns underlag för sociala företag med uppdrag från offentlig och privat sektor.

 

 

 

Resultat

 

Projekt har lett till att:

 

-          Glimten inte lade ner sin dagliga verksamhet utan istället satsar på att utveckla verksamheten.

-          Salem inte drog ner på sin verksamhet utan istället fått framtidstro och idéer om utveckling av verksamheten.

-          Idrottsalliansen tagit del av de erfarenheter som Idrottsrådet i Malung Lima Sälen gjort.

-          behov av daglig verksamhet för personer med psykiska funktionshinder, t.ex ett hunddagis, har kommit upp på agendan

-          Tyvärr lades verksamheten vid Café 22:an ned.

 

Slutsats

 

En slutsats är att de föreningar och kooperativ som ingick i projektet behöver stärka sina verksamheter ytterligare och bygga vidare på det påbörjade nätverket för att vara bättre rustade inför ett gemensamt utvecklingsprojekt enligt intentionerna i det nyss avslutade projektet ”Social Ekonomi i Älvdalen”.

 

Genom samarbeta finns större förutsättningar för var och en att lösa sina problem och utveckla verksamheterna. Det behövs så lite för att ge så mycket.


Positiva effekter

 

Istället för nedläggning av Glimten och neddragning av verksamheten vid Salem har ­­­­­

19 arbetstillfällen bevarats och 12 nya arbetstillfällen skapats under projekttiden.

 

Om Stefan Nykvists kör vunnit körslaget i TV 4 hade han satsat sina prispengar till Salems ungdomsverksamhet. Nu blev han tvåa och företagare i Älvdalen samlar istället in medel till Salem.

 

 

Fortsättning av projektarbetet

 

Vid granskning av intentionerna till de socialfondsprojekt som lystes ut under projekttiden framkom att det inte gick att söka projektmedel därifrån till fortsatt arbete med projektidén. Istället har Leaderprojekt sökts.

 

Ett projekt med Glimten som projektägare ”Social ekonomi Glimten med nätverk” och ett projekt med Salem som projektägare ”Social ekonomi Salem med nätverk. Dessa projekt skall samarbeta vid genomförandet.

 

Mora den 25 april 2010

 

Berit Sisell

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197