Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Cistern

Invallad cistern
Invallad cistern

  
Regler om cisterner med tillhörande rörledningar finns i miljöbalken och i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Reglerna berör bl.a. hur cisternerna ska vara utformade, hur de ska installeras och att de ska kontrolleras regelbundet. Det främsta syftet med reglerna är att förhindra att cisterner går läck och orsakar föroreningar och skador på miljö och hälsa. Läckage kan ge upphov till stora problem både inomhus och utomhus, exempelvis kan vattenbrunnar förorenas och vattnet blir odrickbart.  

Kontroll
Cisterner ska kontrolleras regelbundet. Kopia på kontrollrapporten ska skickas till samhällsenheten. Kontrollen ska utföras av ackrediterat kontrollorgan, följande företag utför ackrediterad cisternkontroll i Dalarna:

Ragn-Sells Specialavfall AB, tel 0243-697 40.
Falu Tank AB, tel 023-220 95  

Beroende på vilket material cisternen är gjord av är kontrollintervallet olika.

Typ av cistern Besiktningsintervall
S-cistern 6 år
K-cistern 12 år
S-cistern i vattenskyddsområde 3 år
K-cistern i vattenskyddsområde 6 år


S-cistern är gjord av icke korrosionsbeständigt material t.ex. stål.
K-cistern är gjord av korrosionsbeständigt material t.ex. plastbelagt stål, syrafast stål. 
   

Cistern ur bruk
Cistern och rörledningar som tas ur bruk bör tas bort och skrotas, alternativt tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cisterner som tagits ur bruk ska anmälas till samhällsenheten. Om du vill använda cisternen igen ska den besiktigas och en anmälan skickas till samhällsenheten. Blanketter rörande cisterner finns på blankettsidan.

Skydd och ansvar
Generellt bör alla cisterner ha sekundärt skydd, t.ex. vara invallade eller dubbelmantlade. Invallningen bör rymma hela cisternens volym och bestå av ett material som inte påverkas negativt av det som förvaras. Vidare bör utomhuscisterner förses med nederbördsskydd och påkörningsskydd. Där hantering kan medföra spill ska marken vara utförd så att eventuellt spill kan samlas upp.  

Var och en som förvarar en kemisk produkt ansvarar för att tillräckliga skyddsåtgärder är ordnade.

Anmälan
Följande typer av cisterner ska anmälas till samhällsenheten:

  • Cisterner i mark
  • Cisterner som rymmer 1 m3 - 10 m3 utomhus ovan mark
  • Cisterner samt övrig hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Anmälan ska lämnas innan installationen görs eller hanteringen börjar. Blankett finns på blankettsidan.

Senast uppdaterad tisdag 1 mars 2016

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197