Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kyrkor och kapell i Älvdalens kommun

Älvdalens kyrka

Den första stenkyrkan stod färdig att tas i bruk år 1585. Ungefär 100 år senare var kyrkan för trång och man beslöt bygga ut den åt söder. år 1783 byggdes kyrkan ut åt öster. Tornet tillkom år 1816. Åren 1824 till 1826 utbyggdes kyrkan så till nuvarande storlek. 1903–1905 fick kyrkan den utsmyckning man ser idag. År 1904 påbyggdes tornet med tornspiran. Utsmyckning och färger har bestämts efter...

 

Idre kyrka

  På det tempeltun där biskopen i Nidaros (nuv. Trondheim) ska ha predikat frälsningens budskap restes under de svåra depressionsåren 1932–33 Idres fjärde kyrka.Ingen vet inte med säkerhet när den första kyrkan uppfördes i Idre. En tradition gör dock gällande att den skulle ha funnits redan år 1403. En liten spånklädd kyrka fanns dock med säkerhet år 1624. Tidens tand for i det stränga klimatet...

 

Storsäterns fjällkapell

Storsäterns fjällkapell, Dalarnas nordligaste tempel, invigdes den 21 december år 1968. Byggnaden är uppförd i en rustik stil och klädd med tjärade spån. Takstolarna stöttas i sina förlängningar av strävor som tar stadigt spjärn mot marken. Interiören är enkel, men sobert elegant och smakfull. Normalt kan 150 personer beredas sittplats i kapellet. Altartavla saknas, men det höga korfönstret...

 

Kyrkhärbret - Tiondehärbret

Kyrkhärbret – Sveriges äldsta timmerbyggnad. Tiondehärbret på prästgårdstunet söder om kyrkan är daterat till år 1285 genom s.k. dendrokronologisk metod. Runt dörrpartierna kan man se ornamentik från tidig medeltid och på timmerväggarna finns även några dalrunor inristade. I byggnaden samlades och förvarades den tiondel av bondens årliga skörd som utgjorde prästens lön. Vägbeskrivning: ...

 

Salemkapellet, Älvdalen

Älvdalens Baptistförsamling Box 67, 796 22 ÄLVDALEN tel: 0251-412 81 epost: alvdalens.baptistforsamling@telia.com Älvdalens Baptistförsamlings hemsida      

 

Nornäs kapell

År 1889 avsattes en begravningsplats i Nornäs. Sålunda skriver prosten C. W. Söderström i sin krönikebok: "Vid Nornäs i Finnmarken anordnades i denna sommaren en under egoindelningen undantagen tomt till begrafningsplats, den är belägen nära sjön Noran mellan Östra och Vestra Nornäs. – Invigningen förrättades av Kyrkoh. Söderström med betraktelse öfver 1 Kor. 15:42, 43... Den enkla akten i...

 

Evertsbergs kapell

Enligt gammal folklig tradition har kapellet funnits i Evertsberg redan på 1200-talet, före Mora kyrkas tillkomst. Då lydde Evertsberg under Åhls församling. Ursprunget till kapellet är, enligt folktraditionen, en svår olycka. En ryttare, på väg med liar i klövjeväskorna, lär ha fått hästen i sken. Mannen ramlade av och skar sig så svårt på liarna att han avled. På platsen där olyckan skedde...

 

Åsens kapell

Att bygga "Åsens lutherska bönhus", som det länge kallades, var ett förslag som kom från dåvarande kyrkoherden i Älvdalen, Erik Näsman. Protokoll från den 29 juni år 1729 berättar att: "Hr Kyrkioherden der bevekt vederbörande uppbygga en stor stugu..." Redan samma år var kapellet färdigt att tas i bruk. Tornet byggdes åren 1833 till 1835. Då inreddes också kapellet med altare och predikstol. 50...

 

Särna kyrka

I samband med en år 1853 företagen visitation konstaterades att gammelkyrkan var i så dåligt skick att en ny snarast borde byggas. Ärendet blev vilande tills kyrkan tre år senare härjades av en brand som dock bara vållade begränsade skador. Den 18 maj 1845 ansåg dock sockenstämman att en omfattande reparation av den befintliga och otillräckliga kyrkan vore olämplig, varför definitivt beslut...

 

Särna gammelkyrka

  Om tillkomsten av den ursprungliga kyrkan är ingenting känt, men 1680 berättades att "kyrckian sielf af trää är uthgammall". När socknen år 1651 fick egen kyrkoherde aktualiserades frågan om att bygga ny och större kyrka. Ännu 1674 sade sig dock särnaborna "icke wara förmögne dertill". År 1682 kom frågan upp på nytt, men inte förrän Karl XI på nådig begäran beviljat byn tre års skattefrihet k...

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197