Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Buskoviusstenen


Efter vägen mellan Älvdalen och Särna passerar man strax söder om Bunkris en stenstod på vänster sida.

Stenen är uppsatt till minne av den präst i Älvdalen, Daniel Buskovius, som 1644 ledde ett bondetåg i avsikt att intaga Särna och förena Särna med Sverige.Inte en blodsdroppe spilldes. Särna och Idre har sedan dess hört till Sverige.

Texten på stenen: "HÄR TALADE ENLIGT SÄGNEN ÄLVDALSKAPLANEN DANIEL BUSKOVIUS TILL SITT MANSKAP VID TÅGET MOT SÄRNA SOM INTOGS 1 MARS 1644. TILL MINNE RESTES STENEN 1925"  

Nedanstående text om Daniel  Buskovius är hämtad från "Projekt Runeberg", www.runeberg.org.  "Buskovius, Daniel, präst, nationalhjälte. Född i Buskåker i Stora Tuna socken af Dalarna d. 25 aug. 1599. Föräldrar: komministern därstädes, sedermera kyrkoherden i Älfdalen Johan Birgeri Moræus och Justina Larsdotter. Såsom studerande i Västerås, antogs B. till konsistorii cursor och vigdes till diaconus 1630. Sedermera prästvigd och insatt till kaplan i Älfdalen, var det som han under danska kriget 1644 intog Särna socken, hvilken allt sedan lydt under Sveriges krona. Landshöfding Kruse i Falun hade nämligen af regeringen fått befallning att söka förmå dalkarlarna till ett infall i Norge, och allmogen, som samlades till Mora, befanns icke ovillig till det föreslagna krigståget, men gillade ingen af de anförare landshöfdingen föreslog. Slutligen frågade han, hvilken de själfva önskade, då de med en mun ropade: »Få vi vårom Daniel,» därmed menande B., »så farom vi glade åstad!» B.,som för sitt prästerliga stånd ogärna ville mottaga uppdraget, öfvertalades af landshöfdingen och prosten, mäster Olof, och erhöll öppen fullmakt att åt folket i Särnadalen erbjuda gudstjänst, lag och rätt, lika med Sveriges öfriga invånare, men om detta icke antoges, skulle han hemsöka dem med eld och svärd. I spetsen för två hundra morakarlar och älfdalingar samt med en gammal soldat och klockaren, som bar handbok och sockenbudstyg, till adjutanter, begaf sig B. åstad och inträffade efter fyra dagars vandring med sin truppstyrka i Särna. Företaget lyckades öfver förväntan. Hela Särnalaget gaf sig utan blodsutgjutelse, och redan följande söndag kunde B. predika i deras kapell, utdela nattvarden och döpa flera barn, af hvilka några voro så växta, att de under döpelsen fattade i handboken och sönderrefvo bladen. Efter väl förrättadt värf återvände B. och medförde ombud från hvarje bygdelag, som på särnaboarnas vägnar inför landshöfdingen svuro Sveriges krona tro- och huldhetsed. För sin hjältedat - hvilken föranledt Edv. Fredin att göra honom till hufvudpersonen i diktcykeln »Vår Daniel» - belönades han med en årlig gratifikation af tolf tunnor spannmål. 1645 blef han kaplan vid Stora Kopparberget och 1654 kyrkoherde i Kumla, Västerås stift, där han dog d. 11 juni 1677. Gift med Brita Larsdotter."

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197