Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Integrationspolitiskt program för Älvdalens kommun

Älvdalen är en öppen kommun där alla människors lika värde är självklar. Kommun, näringsliv och invånare värnar om alla människors rättigheter och ger alla lika möjligheter.   

Mångfald i ursprung och kultur bland invånarna är viktigt för Älvdalens kommun. Ett öppet och välkomnande samhälle gör att alla trivs och stannar här.    


Bakgrund: från invandrarpolitik till integrationspolitik  

Detta program är upprättat utifrån ett behov att på ett systematiskt sätt lyfta in integrationsfrågan i kommunens dagliga verksamhet.  

Det integrationspolitiska programmet tar sin utgångspunkt i den nya integrationspolitiken där samhällets generella välfärdspolitik ska omfatta alla som lever och verkar här. Programmet gör ingen åtskillnad mellan flyktingar och andra invandrare. Särskilda insatser och åtgärder riktande till invandrare kan behövas under den första tiden i Sverige. I övrigt ska samhällets generella välfärdspolitik gälla, lika för alla. Detta ställer krav på att samhället är så utformat att det kan ta tillvara medborgarnas olika behov oavsett bakgrund och ursprung.  

Det integrationspolitiska programmet omfattar därmed alla som bor i Älvdalen, såväl de infödda som de som nyligen har kommit till kommunen eller de som har bott här en längre tid.  

Integration är en ömsesidig process mellan människor med olika livserfarenhet och kultur.

 
Två centrala begrepp:  

Integration är en samhällsgemenskap som präglas av jämlika och berikande relationer mellan alla medborgare med respekt och förståelse för enskilda individers olikheter.  

Mångfald är att människor lever tillsammans där olika etnicitet, kultur, språk, religion och livserfarenhet berikar varandra. Alla omfattas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

 
Integrationspolitiskt program för Älvdalens kommun  

Övergripande mål för integrationsarbetet i Älvdalens kommun  

Älvdalen är en öppen kommun där alla människors lika värde är självklar. Kommun, näringsliv och invånare värnar om alla människors rättigheter och ger alla lika möjligheter.  
I Älvdalen:

  • värnas grundläggande demokratiska värden.
  • har kvinnor och män lika rättigheter och möjligheter.
  • ges förutsättningar för individers egen försörjning och delaktighet i samhället.
  • ses integrationsarbetet som ett ständigt lärande och integration är en utvecklingsprocess.
  • ska sammansättningen av Älvdalens kommuns anställda återspegla kommunens befolkningssammansättning.
  • är främjande av en god folkhälsa en av grundstenarna i integrationsarbetet.

Kommunorganisationens strategier för att nå målen  

 

All kommunal verksamhet skall bygga på och förmedla demokratiska grundvärderingar.

  

Delaktighet och deltagande i samhällslivet på lika villkor ska främjas och positiva kontakter mellan grupper ska uppmuntras.  

 

Kommunen skall aktivt arbeta med att förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet, utanförskap och rasism inom alla samhällsområden.  

 

Kommunen skall motverka social segregation.  

 

Kommunen skall agera för att nyanlända flyktingar bereds boende.  Kommunen skall verka för en god integration på bostadsmarknaden.   Älvdalens kommun skall vara en arbetsgivare där integrationstänkandet finns med som en naturlig del i samtliga verksamheter.  

 

Kommunen skall verka för mötesplatser för alla invånare.  

 

Älvdalens kommun förväntar sig att näringsliv, föreningar, organisationer och enskilda deltar aktivt i integrationsarbetet.    

 

Specifika handlingsprogram för kommunala verksamheter  

 

Det integrationspolitiska programmet förverkligas i kommunens verksamheter.  

 

Varje kommunal nämnd skall med utgångspunkt från det övergripande programmet fastställa ett integrationspolitiskt handlingsprogram för sin verksamhet.  

 

Det är viktigt att förslagen till program, innan de fastställs av nämnderna, är utarbetade med stark förankring i de olika verksamheterna och på arbetsplatserna.

 

Integrationssamordnaren medverkar aktivt i verksamheternas arbete med handlingsprogram.

 

 Hela Älvdalens kommun skall användas för integration av nya medborgare.

 

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn skall så långt det är möjligt genomföras i kommunens egen regi.

 

Fastställt av kf 20008-05-26 § 21

Reviderat av kf 2016-05-16 § 30

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197