Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Bygglov & Anmälan

Bygglov

Söker Du bygglov skall blanketter för ansökan om bygglov samt
teknisk beskrivning inlämnas. Anmälan om kontrollansvarig skall också anmälas på separat blankett.

Dessutom skall Du lämna in huvudritningar (planritning, fasadritningar och sektionsritning) och situationsplan. 

Ritningarna skall vara fackmannamässigt utförda:

- ritade med tydliga svarta linjer på vitt papper, antingen för hand med linjal eller datorprogram.

- måttsatta med tydliga siffror, bokstäver och symboler.

- skalenliga, 1:100 eller 1:50 för plan-, fasad- och sektionsritningar, skalan ska stå på ritningen. På planritning ska även tydligt framgå vad som ska byggas och vad som är befintligt och utritade. Det ska också finnas markeringar på planritning var sektionerna är tagna och var snittet går.På fasadritning om marknivå ändrats ska både befintlig (streckad) som blivande(heldragen) marklinje redovisas ut till tomtgräns. 

- Situationsplan i skala 1:500 eller 1:400 med inritad norrpil. Alla byggnader ska finnas med. Rita den tänkta byggnationen med utvändiga mått och mått till tomtgränsen.

Anmälan

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga att åtgärden är anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är rivning i vissa fall, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader som t ex installation av eldstad.

Från den 2 juli 2014 gäller nya regler om bygglovsfria åtgärder i Plan-och bygglagen de s.k. ”Attefallreglerna”, vilka också kräver anmälan.

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och kommunen har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän kommunen har gett ett slutbesked, om kommunen inte beslutat annat.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197