Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Attefallsåtgärder & friggebodar

Från den 2 juli 2014 är fler åtgärder befriade från bygglov. Åtgärderna kräver att en bygganmälan görs.

Det är viktigt att komma ihåg att även om Du inte behöver bygglov så måste Du invänta att anmälan blir godkänd och startbesked innan Du börjar bygga.

De byggnationer som, efter den 2 juli 2014, får göras utan krav på att de ska följa detaljplanebestämmelser:     

- Komplementbyggnad på max 25 m² byggnadsyta med en högsta nockhöjd på 4 meter   

- Tillbyggnad på max 15 m² bruttoarea

- Inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

- Utförande av högst 2 takkupor (högst halva takfallet) som inte kräver ingrepp i t.ex. takstolar. Detta gäller endast huvudbyggnad på en fastighet. Vi ingrepp i bärande konstruktion blir takkupor bygglovspliktiga

För samtliga åtgärder gäller att de ska placeras minst 4,5 meter från angränsande fastigheter, annars krävs medgivande från grannen. Om åtgärden ska utföras närmare än 4,5 meter från gräns mot gata och allmän plats (tex park eller naturmark) så finns enligt rättspraxis ingen som har rätt att godkänna placeringen. Vill man placera byggnaden närmare sådan fastighet blir byggnationen bygglovspliktigt.

Du som bygger ska fortfarande anpassa byggnationen i form och utseende till omgivningen och kulturmiljön, enligt de inledande paragraferna i PBL.

Vid handläggning av din anmälan kontrolleras t.ex. brandskydd, avloppslösning, dricksvattentillgång samt övriga tekniska egenskapskrav enligt PBL.

Det är viktigt för både den som bygger och berörd granne som eventuellt godkänner en närmre placering att tänka på att ett godkännande kan medföra krav på den aktuella eller framtida byggnationer på båda fastigheterna. Detta gäller exempelvis säkerhetsavståndet för brandspridning mellan bostadshus (även gäststuga) på grannfastigheter som är 8 meter enligt Boverkets brandskyddsregler.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197