Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Var gäller parkeringstillståndet

 

Allmänt

Parkeringstillståndet gäller i hela landet (där lokal trafikföreskrift om parkering utfärdats), normalt på allmänna platser såsom gator, vägar och allmänna parkeringsplatser, utom på tomtmark om inte markägaren särskilt medgivit det. Tillståndet gäller också i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer 4 juni 1998.

 

 

Tillståndet gäller på följande platser:

 • på allmän plats,
 • på parkeringsplats för rörelsehindrade,
 • på den del av gata, väg etc där det enligt lokal trafikföreskrift är förbjudet att parkera.

Tillståndet gäller inte

 • på privat mark eller i garage om inte ägaren medgivit det,
 • där förbud att stanna gäller,
 • i zoner för visst ändamål, t ex lastzon och vändzon,
 • på gårdsgata, annat än på markerade parkeringsplatser,
 • där det enligt trafikförordningen (sfs 1998:1276) är förbjudet att stanna eller parkera.

Fordonet får parkeras

 • högst tre timmar i följd, där parkering (enligt lokal trafikföreskrift) är förbjuden eller tillåten kortare tid än tre timmar,
 • högst 24 timmar i följd, där parkering är tillåten 3-24 timmar,
 • på parkeringsplats för rörelsehindrad högt den tid som finns angiven på platsen,
 • på gågata högst 3 timmar
OBS! Vissa kommuner kan tillåta parkering under längre tid, kontakta respektive kommun.

Avgift

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. I flertalet kommuner är det dock rörelsehindrade med parkeringstillstånd befriade från avgift. Kontakta respektive kommun!

Giltighet

 • Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör sin bil eller om innehavaren har ett passagerartillstånd och då medföljer som passagerare och är beroende av förarens hjälp vid förflyttning utanför fordonet.
 • Tillståndet gäller endast om det i original är placerat på insidan av fordonets vindruta så att tillståndet i sin helhet är väl synligt utifrån. Tillståndet kan gärna placeras på höger sida av vindrutan, vilket underlättar för parkeringsvakterna.
 • Missbrukas tillståndet kan det återkallas

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen om inte tillståndet behövs för att parkera på platsen!

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197