Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Bredbandsutbyggnaden i Älvdalen, historik

Bakgrund statens bredbandssatsning

I juni 2000 beslutade Sveriges riksdag att avsätta 8.300 Mkr för bredbandsutbyggnad. Beslutet baserades på flertalet utredningar som påvisat nödvändigheten av en bredbandsutbyggnad, samt att denna utbyggnad inte skulle komma till stånd utan statens medverkan.

Ett villkor var att kommunen förband sig att medfinansiera bredbandsutbyggnaden med 5% av totala projektkostnaden.

Tre väsentliga kriterier sattes upp för statens bredbandssatsning. Dessa kriterier skall uppfyllas av de kommuner som mottager statens stöd.

     

Tillgänglighet (täckningsgrad)

Att även företag och hushåll utanför städerna får tillgång till bredband. Primärt skall statsbidrag användas till orter med 50-3 000 invånare.

Kapacitet

De befintliga tele- och bredbandsnäten räcker inte till för framtidens behov. Väsentligt är att den totala kapaciteten och robustheten ökar, d v s att nya bredbandsnät byggs ut.

Konkurrens

Den huvudsaktliga anledningen till statens bredbandssatsning. Trots avreglering i början av 1990-talet har monopolet till stor del bestått. Genom statens bredbandssatsning skall alla tjänsteleverantörer få tillgång till näten på samma villkor. För slutanvändarna bör detta leda till större och bredare tjänsteutbud, samt marknadsbaserad prissättning.

Bakgrund Dalarna

I Dalarna har 13 kommuner tillsammans upphandlat utbyggnaden och tillhandahållandet av ett stomnät. Grund för upphandlingen har varit varje kommuns fastställda IT-infrastrukturprogram.

Upphandlingen inleddes i juni 2003. Anbud inkom i september 2003 och därefter har utvärdering och förhandlingar genomförts. Detta arbete har resulterat i att deltagande kommuner gemensamt kommit fram till en rekommendation avseende val av stomnätsleverantör. De 13 deltagande kommunerna har var och en tagit beslut om val av leverantör för respektive kommunprojekt.  

Herbert Halvarsson, kommunalråd

Arne Bogghed, politiska styrgruppen Dalarna

Anders Barke, IT-samordnare, Älvdalens kommun, 0251-800 00

Tjänsteleverantörer i Teracoms nät i Dalarna

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197